abonneren
article
Nieuws

Acadin: Talentvolle leerlingen PO vragen om meer

Acadin is in oktober 2010 gelanceerd door Stichting Kennisnet en Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO). Het is de eerste digitale (leer)omgeving in Nederland die leerlingen PO met (uitzonderlijk) cognitief talent ruimte biedt hun talenten verder te ontwikkelen. De doelstelling van Acadin is een bijdrage te leveren aan uitdagend onderwijs op maat voor leerlingen PO en ondersteuning te bieden aan onderwijsgevenden die hen daarbij begeleiden. Onderpresteren voorkomen In het kader van het Excellentieprogramma heeft het ministerie van OCW 10 miljoen euro uitgetrokken voor excellente leerlingen in het basisonderwijs. Kinderen die sneller leren, krijgen vaak niet de aandacht die ze verdienen. In een-derde van de gevallen leidt dat tot onderprestatie. Uit een rapport van de Onderwijsraad (2007) blijkt dat 10% van de leerlingen op de basisschool minder presteert dan te verwachten is en dat de mate van onderpresteren toeneemt naarmate het potentieel van de leerling groter is. In totaal 30% van de kinderen met een IQ rond de 130 en 60% van de kinderen met een IQ vanaf 150 presteert minder dan op grond van voorspellingen op basis van hun IQ score verondersteld wordt. Om de ontwikkeling van dit talent mogelijk te maken, is het van belang dat hiervoor ruimte wordt gecreëerd binnen een stimulerende (leer)omgeving. Acadin wil hieraan een bijdrage leveren door mogelijkheden voor onbegrensd leren te faciliteren. Voor leerlingen met cognitief talent in het primair onderwijs betekent dit dat zij binnen Acadin op verschillende manieren hun grenzen kunnen verleggen. Kenmerken van Acadin zijn: -Een digitale leer- en werkomgeving, waarbij leerkrachten en leerlingen ondersteund worden bij het selecteren van geschikt leermateriaal dat aansluit aan bij de behoeften, mogelijkheden en interesses van een individuele leerling. -Ongeveer 750 specifieke leeractiviteiten, ingebracht door onderwijsinstellingen, ontwikkelpartijen en samenwerkingsverbanden die zich richten op het ontwikkelen van leermateriaal voor cognitief talent. Leerlingen kunnen zoeken naar leeractiviteiten aansluitend bij -het leerniveau (leerjaar) per vakgebied -moeilijkheidsgraad -interesses en op -(denk)vaardigheden of begaafdheidsgebieden -Faciliteiten voor leerlingen, leerkrachten en experts om samen te werken en elkaar te ontmoeten op basis van gedeelde interesses. Zo kunnen er contacten worden gelegd met andere leerlingen met cognitief talent, ook buiten de grenzen van de eigen school. -Het leerproces én de leeropbrengsten van de leerling zijn inzichtelijk voor leerkrachten en ouders. -Leerkrachten vinden voldoende ondersteunende materialen binnen de omgeving om enerzijds te leren werken binnen de omgeving en anderzijds te leren werken met de specifieke doelgroep van leerlingen met cognitief talent. -Alle docenten binnen het primair onderwijs kunnen gratis gebruik maken van Acadin. -De (leer)omgeving is altijd toegankelijk, waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk wordt gemaakt. De leerling kan hierdoor bovendien delen met anderen waar hij mee bezig is (geweest), omdat dit altijd en overal zichtbaar gemaakt kan worden aan ouders, klasgenoten of andere geïnteresseerden. Over talentontwikkeling Talentonwikkeling heeft betrekking op het belang van het ontwikkelen van alle talenten van kinderen. In de schoolse setting hebben prestaties vooral betrekking op de cognitieve domeinen, met name op verbaallinguïstisch en logisch-mathematisch gebied en in mindere mate op visueel-ruimtelijk gebied. Voor het bereiken van succes wordt het belang van andere vaardigheden, zoals intra- en interpersoonlijke vaardigheden, wel steeds meer erkend. In brede zin kan gesteld worden dat het van belang is om alle talentgebieden aan te spreken en te ontwikkelen, zoals ook bepleit wordt door het Innovatieplatform (2006). Brede talentontwikkeling heeft betrekking op het belang van het ontwikkelen van alle talenten van kinderen. In de schoolse setting hebben prestaties vooral betrekking op de cognitieve domeinen, met name op verbaal-linguïstisch en logisch-mathematisch gebied en in mindere mate op visueel-ruimtelijk gebied. Voor het bereiken van succes wordt het belang van andere vaardigheden, zoals intra- en interpersoonlijke vaardigheden, wel steeds meer erkend.
blog comments powered by Disqus